Zápis OV č.18

Tisk PDF

Zápis OV Vrchoviny ?.18 dne 17.prosince 2008


P?ítomni:

And?l J.,Škalda J. st.,Mgr.Rydlová H.,Nerud Z.,Škalda J.ml.,Ing.Suchánek B.,Voborník V. Ing.,Martinek J.

Omluveni:

Lehocká J.


OV souhlasí s p?edloženými žádostmi: (jméno, druh, parcela)

Chrásková Petra, výp?j?ka - údržba, 878/6 ?ást

Horákovi Václav Ing. a Ludmila, výp?j?ka - údržba, 878/6 ?ást

Nejtrová Z., výp?j?ka – sekání trávy, 875/6 celý

Rydlo Ji?í, výp?j?ka - sekání trávy a p?ístup k domu, 878/1 ?ást

Za?ka Ji?í, výp?j?ka – sekání trávy + údržba okolo rod. domu, 876/1 ?ást

Hanžl F., výp?j?ka – sekání trávy, 878/1 ?ást

Zitková J., nájem (oplocená zahrádka) 878/1 ?ást

Suchánek R., výp?j?ka – b?žná údržba vodní nádrže, 875/14 celá

Volf V., výp?j?ka - sekání trávy, 878/6 ?ást

Za?ka Petr, výp?j?ka – b?žná údržba vodní nádrže, 215 celá

Za?ka Petr, výp?j?ka – sekání trávy-údržba okolí vodní nádrže, 876/30 ?ást

Macek V., nájem(oplocená zahrádka), 876/29 ?ást

Ný? Jar. st., výp?j?ka (sekání trávy), 294/1 ?ást

Suchánek B., výp?j?ka (sekání trávy), 875/1 ?ást

Suchánek B., nájem(skladování d?eva), 875/1 ?ást

Papež Zden?k, výp?j?ka - sekání trávy, 876/3 ?ást


OV dále navrhuje ?ešit veškeré používání obecních pozemk? smluvn?(uzav?ením p?íslušné smlouvy).


OV schvaluje prodej pozemku parcela ?. 995/14 (?ást) panu Tomáši Škaldovi.


OV upozor?uje, že p?echod pro chodce na kruhovém objezdu ve Vrchovinách sm?r Kr?ín už skoro není vid?t. Prosíme i o znovunat?ení p?echodu od prodejny koberc? sm?rem most. Chybí také ozna?ení p?echod?.


OV se ptá pro? TS odd?lali sv?tlo z posledního sloupu sm?r Šonov? Zárove?

se bychom pot?ebovali informaci, jak je to s ve?ejným osv?tlením? Pot?ebujeme popsat, jak je to celé nastaveno - máme problémy s n?kterými lampami.


OV žádá o zv?tšení plochy pod kontejnery za knihovnou.


OV p?ipomíná prosbu o o?ezání javor?.


Zapsal J.And?l


 
Powered by Bluecat